همراه با کنترل پنل دایرکت ادمین روی سرور اختصاصی آلمان

دارای کمترین پینگ به ایران همراه با بکاپ هفتگی و ماهیانه روی سرور مجزا

پایه

فضای میزبانی 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

برنزی

فضای میزبانی 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

نقره ای

فضای میزبانی 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 50 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

طلایی

فضای میزبانی 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

ویژه

فضای میزبانی 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 200 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

حرفه ای

فضای میزبانی 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 300 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

فوق حرفه ای

فضای میزبانی 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 400 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

پیشرفته

فضای میزبانی 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه